درباره ما

مهندسین مشاور پیمون یزد در سال ۱۳۸۰ با هدف استفاده از قابلیت های بومی ، محیطی در طراحی معماری تاسیس گردید.

مهندسان مشاور پیمون یزد بر این باور هستند استفاده از قابلیتهای بومی و محیطی یکی از مولفه های مهم جهت دست یابی به یک معماری آرمانی و ایدال ایران زمین است در این راستا سه اصل زیر را در طراحی پروژه های خود در دستور کار خود قرار داده است.

  1. استفاده از قابلیت های بومی و محیطی هر پروژه متناسب با هر منطقه
  2. مشارکت کارفرما و کایر در فرآیند طراحی و توجه واقعی به نیاز های آنها
  3. کارآمدی و بهره وری مناسب از سرمایه با توجه به مقیاس و اندازه و پرهیز از بیهودگی و اضافه کاری

بر این اساس در طول سابقه خود موفق به ارائه خدمات و الگو های ارزنده معماری به جامعه معماری ردیده است و امید دارد سهم شایسته ای در عمران و آبادانی ایفا نماید